Schaliënhoevedreef 24a, 2800 Mechelen

Privacybeleid

1. Algemene informatie

In het kader van de nieuwe Europese wetgeving, General data protection regulation
(GDPR), brengen wij, CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV (verder “VAG” of “WIJ”), u op de
hoogte van ons beleid omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens (verzamelen,
verwerken, gebruiken hiervan).

Allereerst willen wij u ervan verzekeren dat wij de verwerking van deze gegevens steeds discreet hebben behandeld en deze, in het kader van de nieuwe wetgeving, dus ook discreet zullen blijven behandelen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft bij deze verklaring en/of ons beleid kan u steeds contact opnemen met de zaakvoerders:

Naam: Gunter Van Aken
Adres: Schaliënhoevedreef 24A, 2800 Mechelen
E-mail: info@vagaanghangwagens.be
Tel: 0475 / 24 81 42

2. Rechtsgrond(en) voor de verwerking van persoonsgegevens

In het beginsel verzamelen en verwerken wij gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij afsluiten. Dit is de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers, onderaannemers,
boekhouding, … Onderstaande geven wij een opsomming van de mogelijkheden:

 • Het is mogelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en verwerken onder de noemer “klantenbeheer”. Dit gebeurt steeds in het kader van uw relatie met CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV en betreft de uitvoering van projecten;
 • Wij beperken ons tot de strikt noodzakelijke gegevens om een goede dienstverlening te bieden;
 • Bent u leverancier of onderaannemer, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.
 • Het is mogelijk dat wij uw gegevens delen met derden. Dat gebeurt steeds in de context van onze dienstverlening en/of onze werkplanning. Wij verwerken uw gegevens als klant, leverancier of onderaannemer bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”;
 • CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV en eventuele derden zullen vertrouwelijk en met de grootste zorg met uw persoonsgegevens omgaan.
 • Het kan zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten. Bijvoorbeeld: om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie” of “public relations”.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen uw en onze belangen een evenwicht bestaat.

2.1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

In het kader van de relatie tussen u en CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens:
  Naam, adres, telefoon, BTW-regime, BTW-nr.,
 • Financiële identificatiegegevens:
  Bankrekeningnummer
 • Elektronische identificatiegegevens:
  Mail, website

Het gaat over de gegevens of informatie die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project. Doorgaans ontvangen wij deze gegevens rechtstreeks, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van een derde partij waarmee u samenwerkt.
Als u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV (vb. leverancier, klant, opdrachtgever, … ), verwerken wij uw zakelijke gegevens (vb. zakelijk e-mailadres, zakelijk telefoonnummer, … ) en persoonsgegevens (vb. naam, voornaam, …) in het kader van de uitvoering.
Financiële gegevens verwerken wij in het kader van onze boekhouding. Gegevens over uw functie en/of activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

2.2. Hoe verzamelt CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u de gegevens invult (schriftelijk, elektronische), via een gesprek, telefonisch contact, via de contactpagina van onze website of per mailuitwisseling.

Doorgaans ontvangen wij de gegevens rechtstreeks, mogelijks ook onrechtstreeks.
Bijvoorbeeld gegevens over medewerkers van leveranciers/onderaannemers, die actief zijn op onze werven, die we bekomen via de leverancier of opdrachtgever zelf.
Ook bij Direct Marketing komt het voor dat wij gegevens verkrijgen van derden. Waar wij uw gegevens gehaald hebben, delen wij u mee van zodra wij contact met u opnemen.

Daarnaast verwerken wij gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan. Dit zal u in staat stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten van onze website.

2.3. Doel van de verwerking

In het kader van de relatie tussen u en CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV, kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Klantenadministratie/klantenbeheer
 • Leveranciersadministratie/leveranciersbeheer
 • Boekhoudkundige verwerkingen
 • Beheer van geschillen
 • Uitvoering van overeenkomsten

Indien u een medewerker bent van een organisatie of onderneming die een contractuele relatie heeft met CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV (leverancier, klant, opdrachtgever, eindgebruiker, huurder, …) gebruiken wij mogelijk uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze contractuele relatie.

2.4. Duur van de verwerking

CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV bewaart gegevens enkel gedurende de periode noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doeleinden onder 2.2, tenzij er een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of een andere wettelijke verplichting.

3. Doorgifte van uw gegevens aan derden

Gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, werkplanning, boekhouding en communicatie/public relations. Dit gebeurt steeds door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.
In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

Meer bepaald:

 • Aan ondernemingen waarmee samengewerkt wordt in het kader van activiteiten gelinkt aan de werkzaamheden van CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV (vb. onderaannemers, …).
 • Aan bevoegde overheden of bij wet bepaalde instanties in het kader van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Mogelijks zijn we verplicht om uw gegevens door te geven, bijvoorbeeld wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht worden of wanneer overheidsinstanties, die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. Zo ja, gaan wij na of men aan de voorwaarden om gegevens op te vragen heeft voldaan alvorens wij deze gegevens zullen doorgeven.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen of internationale organisaties.

4. Rechten van de betrokkene

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden er een aantal
rechten aan u toegekend omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze zijn:

 • Recht op inzage en kopie van de gegevens
 • Recht op het corrigeren van die gegevens
 • Recht op het laten verwijderen van de gegevens (right to be forgotten)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

5. Contactgegevens verantwoordelijke voor verwerking

Voor al uw vragen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, het uitoefenen van uw rechten als betrokken of informatie omtrent ons privacy beleid, kan u terecht bij onze verantwoordelijke voor de verwerking. Hieronder vindt u de contactgegevens terug:

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking
Naam: Gunter Van Aken
Functie: Zaakvoerder
Adres: Schaliënhoevedreef 24A, 2800 Mechelen
E-mail: info@vagaanghangwagens.be
Tel: 0475 / 24 81 42

6. Klachten

Indien u vragen heeft, uw recht wenst uit te oefenen of ontevreden zou zijn met onze manier van omgaan met uw persoonsgegevens, kan u hiervoor contact opnemen met onze verantwoordelijke voor gegevensverwerking: info@vagaanghangwagens.be of met de gegevensbescherming autoriteit: commission@privacycommission.be.

7. Slotbepaling

CARR. BRUGGHEMANS – VAG AANHANGWAGENS BV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd omtrent de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Indien u nog vragen heeft omtrent ons privacy beleid, het uitoefenen van uw rechten of andere persoonsgegevens gerelateerde zaken, aarzel niet om ons te contacteren.